rainbowdas7

Scratcher Joined 1 year ago Singapore

About me

            ♡ ᴀᴊ ♡

 ➼ ♡ ʜᴏɴᴇsᴛ // ᴀʀᴛɪsᴛ // ᴄᴀɴᴛᴇʀʟᴏᴛ ♡

 ➼ ♡ ᴋɪɴɢ sᴏᴍʙʀᴀ // ᴛᴡɪʟɪɢʜᴛ sᴘᴀʀᴋʟᴇ ♡

What I'm working on

 ➼ ♡ ᴀ ʙғғ : ᴜɴɪᴄᴏʀɴɢɪʀʟ708

 ➼ ♡ ᴀʟᴛs : sᴛᴀʀ-ᴄᴏᴍᴇᴛ , ᴘʀɪɴᴄᴇssʟᴜɴᴀ_7

 ➼ ♡ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ? ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪɴ sᴛᴀʀʟɪɴɢ-ᴄᴏᴍᴇᴛ-ғᴘ

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...