fairyrxxses

New Scratcher Joined 11 months, 1 week ago United States

About me

♔ // ʜɪ ᴛʜᴇʀᴇ!! ᴛʜɪꜱ ɪꜱ @teaandhxney 'ꜱ ᴀʟᴛ!! ɪ'ʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ ꜱᴇᴛꜱ ʜᴇʀᴇ!
- - -
♡ // ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀꜰᴜʟ ᴅᴀʏ!!
- - -
☆ // ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍʏ ᴍᴀɪɴ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡɪꜱʜ!!

What I'm working on

◊ // ꜱᴏᴍᴇ ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ ꜱᴇᴛꜱ ᴛʜᴀᴛ ɪ ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ ɢᴜʏꜱ ᴡɪʟʟ ᴇɴᴊᴏʏ!!
- - -
☮ // ᴍᴀᴋɪɴɢ ʏᴏᴜ ꜱᴍɪʟᴇ!
- - -
♬ // ꜱᴏɴɢ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴡᴇᴇᴋ - ꜱᴜɴꜱʜᴏᴡᴇʀ // ʜᴏᴍᴇ

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...