cs366459

Scratcher Joined 4 years, 11 months ago Antarctica

About me

AMONG US
。  •  ゚ 。 ..  。  •  ゚ 。  .  .   .   。  。 . .  。 . . ඞ
   I was the imposter. 。 .  • 。 . •.  0 imposters remain. 。    。 ..  。

What I'm working on

- ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ᴏɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ: (x)
- ᴊᴜꜱᴛ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ᴀʀᴏᴜɴᴅ: (x)

ɢᴏ ᴛᴏ ᴍʏ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ @ᴄꜱ2453740
ɢᴏ ᴅᴏ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛᴜꜰꜰ ʙᴜᴛ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇʜ ᴘʟᴢ <3

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
 • Comments loading...