PIatformers

Scratcher Joined 1 year ago Antarctica

About me

ᴍᴀʟᴇ | ʜᴇ
ᴘʀᴏ | ɢᴀᴍᴇʀ | ᴡᴇʏᴅᴀᴍᴇʀ | ʀᴀᴠᴇɴᴄʟᴀᴡ

ᴍʏ ʀᴇᴀʟ ᴜꜱᴇʀɴᴀᴍᴇ ɪꜱ @ᴘɪᴀᴛꜰᴏʀᴍᴇʀꜱ

ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍʏ ᴛᴇꜱᴛ: @Piatformers_Test

ᴍʏ ꜱᴄʀᴀᴛᴄʜ ꜰʀɪᴇɴᴅ: @penguincoder170

ꜰ4ꜰ ʙᴜᴛ ɪ ᴡᴏɴ’ᴛ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜ ʙᴀᴄᴋ

What I'm working on

ᴛʜᴇ ꜱᴋʏ ɪꜱ ᴇᴘɪᴄ.

N
 O
  O
   o
   o
   o
   o
   。
  。
  .
  .
  .

ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀꜰᴜʟ ᴅᴀʏ :)

The Moon- A Parallax

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
 • Comments loading...