MsMarsMae

Scratcher Joined 2 months ago United States

About me

(ɪᴛꜱ ᴍ ᴀ ʀ ꜱ)
[ ★ ┆About Me! ]
ʜᴏᴡ ᴏʟᴅ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ
➥ ɪᴛ'ꜱ ᴀ ꜱᴇᴄʀᴇᴛ.
ᴡʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ?
➥ᴅʀᴀᴡɪɴɢ,ᴛᴀᴇᴋᴡᴏɴᴅᴏ,ᴄʜᴏʀᴜꜱ,ʙᴀɴᴅ ♫
➥ᴡᴀᴋᴀɴᴅᴀ ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ!
ೃ⁀➷ᴊᴏɪɴ ᴍʏ ɢʀᴏᴜᴘsೃ⁀
@donutty-
@Pink190
artsstart

What I'm working on

[ ★ ┆Creations!]
@ᴍᴀɴɢᴏᴀɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴꜱ0102
⠀★⠀iɴᴛʀᴏ: @galaxygirl9891
★OC: @galaxygirl9891
Outro: @galaxygirl9891
  •  ゚ 。  .  .   .   。  。 . .  。  •  ゚ 。 .  。   ඞ
Mᴀʀs

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
 • Comments loading...