MilkTeaMall

Scratcher Joined 2 months ago Australia

About me

.+* ☁ *+.
::《 ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ʀᴇᴘᴏꜱᴛ 》::

::《 ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴡʜᴇɴ ᴜꜱᴇ  》::
. 。·•+ * * +•· 。.

✉ ɴᴏᴛᴇꜱ
➳ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄ: @ᴍɪʟᴋᴛᴇᴀᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄꜱ
➳ ꜰᴏʟʟᴏᴡᴇʀ ᴄᴏᴜɴᴛ: 102 ᴛʏꜱᴍ! o-o

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

ฅ^•ﻌ•^ฅ

What I'm working on

— ꒰‧⁺ ⌨ ⁺ ‧꒱ —

⊳ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍ ᴄʟᴏᴛʜᴇꜱ ꜰᴏʀ ɢᴀᴄʜᴀ ʟɪꜰᴇ / ᴄʟᴜʙ

✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⌕ ᴀᴘᴘꜱ ɪ ᴜꜱᴇ :
- ᴠɪᴅᴇᴏꜱᴛᴀʀ
- ɪʙɪꜱᴘᴀɪɴᴛ
- ʟɪᴠᴇ2ᴅ
- ᴀꜰᴛᴇʀ ᴇꜰꜰᴇᴄᴛꜱ ᴄᴄ

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...