Coyote_Coder

Scratcher Joined 4 months, 2 weeks ago United States

About me

ᴄᴏʏ // 5ᴛʜ ɢʀᴀᴅᴇʀ // 11 ʏ/ᴏ // ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍᴇʀ // ʙᴏʏ // ᴀsᴇxᴜᴀʟ // ᴘᴏᴋᴇᴍᴏɴ ғᴀɴᴀᴛɪᴄ
✔️ ᴄᴏɴᴠᴇʀsᴀᴛɪᴏɴs/ғᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ
❌ ғᴏʟʟᴏᴡ ғᴏʀ ғᴏʟʟᴏᴡ/ғᴏʟʟᴏᴡ ᴏɴ ᴅᴇᴍᴀɴᴅ/sᴘᴀᴍ

What I'm working on


ᴛʜᴀᴛ ʙʟᴜᴇ ʙᴜᴛᴛᴏɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴛᴏᴘ ʀɪɢʜᴛ ᴄᴏʀɴᴇʀ ɪs ʏᴏᴜʀ ᴇɴᴇᴍʏ. sᴍᴀsʜ ɪᴛ ᴏɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ɪᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅ. ✉️ ʀᴇᴄᴏʀᴅ: 65

Ping-Pong

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...