Lazy_Coder02

Scratcher Joined 3 months, 3 weeks ago Burkina Faso

About me

___________________________
【ʟᴀᴢʏ_ᴄᴏᴅᴇʀ02】
♥ ᴄᴏᴅɪɴɢ || ᴋɴᴏᴡ 7 ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍɪɴɢ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇꜱ
ɪɴᴛᴇʀᴠɪᴇᴡꜱ, ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ || ᴀᴅᴠᴇʀᴛɪꜱɪɴɢ
________________________

What I'm working on

ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏꜰ ᴍʏ ʟᴏɢᴏ ᴄᴏɴᴛᴇꜱᴛ - @1-1-2-2-9
===================================
ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ᴏɴ ʟᴀᴠᴀ ʀᴜɴ ᴍᴜʟᴛɪᴘʟᴀʏᴇʀ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍᴇʀ!
===================================

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...